Fitre
NAMAZI DOSDOĞRU KILINIZ FİTRE (SADAKA-İ FITIR) ZEKÂTI VERİNİZ…
Tarih: 27.5.2019 10:17:37

Fitre…

                Halkımızın FİTRE diye adlandırdığı vecibeye dini terim olarak SADAKA-İ FITIR denilir.

                İslâm, cemaat arasındaki muhtaçları çeşitli yollardan gözetmeyi Müslüman zenginlere farz kılmıştır. Sadaka-i Fıtır da bu vecibelerden biridir. Dinimiz kudreti yetenlere yılda bir defa olmak üzere 1667 gr. buğday veya bunun nakit olarak karşılığını, ya da 3334 gr. üzüm, hurma veya bunlardan birinin nakit olarak karşılığını fakire vermelerini vâcib olarak kılmıştır.

                Fitre´nin Verilme Vakti…

                Bayramın birinci günü fecir doğduktan sonra başlar. Yani fecir doğmadan edâsı vâcib değildir. Bununla beraber arzu edenler fitrelerini bayram gününden önce de verebilirler. Nitekim halkımız arasında cari olan şekil de budur. Ramazan ay´ı içinde herkes fitresini muhtaçlara verir.

                Sadaka-i Fıtır...

                Sadaka-i fıtır; “fıtrat” (yaratılış) sadakasıdır. Halk dilinde buna fitre denilir. Nisâba malik olan babaya kendisi için fıtra vermek vâcib olduğu gibi, bâliğ olmayan küçük çocukları için de fıtra vermesi vâcibdir. Eşinin fıtrası için koca, büyük evlâdın fıtrası için baba mükellef değildir. Yerde, bir hânede bulundukları takdirde, kişinin; eşinin ve büyük evlâdının fıtrasını vermesi (istihsânen) câizdir. Müftâ bih olan budur.

                Hanefî mezhebine göre: Sadaka-i fıtır, velâyet ve nafakaya bağlıdır. Kişinin, velîsi olduğu ve nafakasını temîne mecbur olduklarının fıtrasını vermesi vâcibdir. Babasının bulunmaması halinde, fakir oğlundan olan torunlarının fıtrasını dedesinin vermesi lâzımdır.

                Ramazân-ı Şerîf´te oruç tutmayana, hastaya, seferde olana ve oruç tutmayacak derecede ihtiyâr olana da fıtra vermek vacib olur. Fıtra mâlî bir ibâdettir. Vâcib olduktan sonra hac ve kurban gibidir. Ödemedikçe ömür boyu borç olarak kalır.

                Fıtranın vucûb vakti; imsâk saati ile bayram namazı arasındaki vakittir. Fukarânın bayram ihtiyacının karşılanması ve onlara yardım edilmesi için fıtranın daha önceden verilmesi de câizdir.

                Fıtrayı bayram namazından sonraya bırakmak mekruhtur. Müstehab olan namazdan evvel verilmesidir. Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz “Bayram namazından sonra verilen fıtra, diğer sadakalardan (nâfile) bir sadakadır. Lâkin bayram namazından evvel verilen fıtra, Hakk Teâlâ´nın katında makbûl bir sadakadır.” buyurdular.

                Sadaka ve Zekâtı Kimlere Vermeli…

                * Sadaka ve zekâtı nemalandıran, yani sadaka ve zekâtı iyilikte kullanan kimseleri seçmeli, onları gözetmelidir.

                * Dünyadan yüz çevirip yalnız âhiret için çalışan muttaki; Allâh´tan korkan fakirleri seçmelidir.

                Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Yalnız müttakilerin (Allâh´tan korkanların) yemeğini ye. Senin yemeğini de yalnız müttakiler: Allâh´tan korkanlar yesin.”

                Çünkü onlara yapılan yardım, onların takvalarını artırmağa hizmet eder. Bu sâyede yardımda bulunan da ecir kazanır. Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuştur:

                “Yemeğinizi müttakilere; Allâh´tan korkanlara yedirin. Sadakalarınızı da mü´minlere verin.”

                “Yemeğin ile Allah için sevdiğin kimseye ziyafet ver.”

                * Bilhassa ilim sahibi olan fakirleri seçmelidir. Çünkü bunlara vermek ilimde kendilerine yardım etmektir. Allâh rızasını kazanmak niyeti ile ilim tahsili en büyük ibadettir. İbn-i Mübarek sadakalarını bilhassa âlimlerin fakirlerine verirdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda buyurdular ki:

                - “Ben, Peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu zannetmiyorum.

                Âlimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onun ile meşgul olur da okuyamaz. Onun ihtiyacını temin edip okumasını sağlamak daha makbuldür.

                Fitre (Sadaka-i Fitr): Ramazan Bayramı sabahı nisab miktarı mala sahip olan müslümanların vermekle mükellef oldukları bir sadakadır.

                Bir müslümana fitrenin vacib olması için nisap miktarı malı olması gerekir. Fitrenin nisabı Zekâtın nisabı gibidir. Yalnız fitre nisabında zekât´da olduğu gibi malın büyüme (çoğalma) şartı aranmaz. Yine fitre´de farklı olarak zekât gibi nisab miktarı malın üzerinden bir sene geçme mecburiyeti de yoktur. Ramazan Bayramı sabahı nisab miktarı mala sahip olan kimsenin fitre vermesi vacibdir.

                Fitre Ramazan Bayramı´nın birinci günü sabah vaktinin girmesiyle vacib olur. Bayram Namazına kadar verilmesi gerekir.

                Fitrede Nisab: Her zekât veren mükellefe fıtır sadakası vermek vacib olduğu gibi, zekâtta nisaba girmeyen bazı mallara sahip olmak bakımından da fıtır sadakası yine vacip olur.

Örneğin; bir kimsenin asıl ihtiyaçları dışında nisap miktarı değerinde fazla eşyası olursa, yine ihtiyaç dışı ev ve arazisi olursa, bunlar üzerinden yıl geçmese bile zengin sayılır. Fıtır sadakasını vermek icap ed er. Fıtır sadakasını bayramdan sonra vermek caizdir. Daha faziletli olan onu bayram namazından önce vermektir.

                Sadaka-i fıtır (fıtre); Ramazan-ı Şerîf´in sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisâp miktârı (80. 18 gr. altın veya ona denk miktarda) bir mala mâlik bulunan her müslümanın vermesi vâcip olan bir sadakadır.

                Zekâtın farz olmasından önce, orucun farz kılındığı sene vâcip olmuştur. Sadaka-i fıtır, orucun kabulüne, ölüm ânının sıkıntılarından ve kabir azâbından kurtuluşa vesîledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram neşesinden onların da istifâde etmelerine bir yardımdır. Bu yönüyle sadaka-i fıtır, insânî bir vazifedir.

                Her Müslümanın kendisi ve fakir olan küçük çocuğu için Sadaka-i fıtır; fitre vâciptir.

                Büyük çocuğunun ve zengin olan çocuğunun fitresi babasına vâcip değildir.

                Sadaka-i Fıtır, Ramazan Bayramı´nın birinci günü fecr-i sâdıkın doğuşundan (sabah namazı vaktinin girmesinden) itibâren vâcip olur. Fakat fakirler, bununla bayram namazından evvel noksanlarını tedârik edebilsinler diye önce de verilebilir.

                Sadaka-i fıtır (fitre), Ramazan Bayramı´nın birinci günü fecrin doğuşuyla vâcip olduğundan fecirden önce çocuk dünyaya gelse onun için de sadaka-i fıtır vâcip olur. Şayet fecirden sonra doğarsa bir şey lâzım gelmez.

                Bir kimse, büyük evlâdının fitrelerini onların izinleriyle verebilir. Kendi âilesi, idâresinde bulunduğu takdirde –âdeten izin bulunduğundan- izinleri olmaksızın vermesi de kâfidir.

                Bir kimse kendi fitresini, fakir olan eşine, babasına veya oğluna veremez!

                Fitreyi bayram namazından sonraya bırakmak mekruhtur. Müstehap olan, namazdan evvel verilmesidir. Çünkü Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Bayram namazından sonra verilen fıtra, diğer (nâfile) sadakalardan bir sadakadır. Lâkin bayram namazından evvel verilen fıtra, Allâhü Teâlâ´nın indinde makbûl olan bir sadakadır.” buyurmuşlardır.

                Fitrenin Hikmeti ve Yararları…

                Fıtır sadakası (fitre) nisap miktarı mala sahip olan her bir Müslümanın, zekât alabilecek durumda bulunanlara Allâh rızası için verdiği bir sadakadır. Her ibadetin olduğu gibi fıtır sadakasının da pek çok hikmeti ve yararı vardı:

                * Ramazan ayı boyunca tutulan oruçta bir noksanlık olması hâlinde, fıtır sadakasıyla Yüce Allâh´ın rızası kazanılarak noksanlık tamamlanmış olur.

                * Söz ve davranışlar ile Ramazan boyunca istemeyerek işlenen suçların, Ramazan sonunda fitre vermek suretiyle hayırlı bir iş yapılarak affedilmesi sağlanır.

                * Her Müslüman için, ortak bir sevinç ve şenlik günü olması gereken bayram gününde, fıtır sadakasıyla, fakirlerin ve muhtaçların da bu duygulara ortak olması sağlanır.

                * Farz olan zekât ibadetindeki hikmet ve yararların tamamı fitrede de vardır.

                Kısaca; fitre, sosyal yardımlaşmanın ibadet hâline dönüştürülmüş bir şeklidir. Zira, fitre verilince, bayramda fakirler sevinir, toplum huzur bulur, insanlar arasında sevgi ve dostluk kurulmuş olur.

                Sadaka-i fıtır, İslâm´da önemli yeri olan mali ibadetlerden biridir ve insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekâtı kabul edilmiştir. Bu nedenle Sadaka-i Fıtr´a “CAN SADAKASI” veya “BEDEN SADAKASI” da denilmektedir.

                Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü (nisap), zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

                Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı´nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, Ramazan ayı içinde de verilebilir.

                Hadislerde sadaka-i fıtrın miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden bir sâ´ (Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemin de kullanılmakta olan bir ağırlık ölçü birimi olup yaklaşık 2.917 gram) olarak belirlenmiştir. Sadaka-i fıtrın bu sayılan maddelerden belirlenmesi, o günkü toplumun ekonomik şartları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki uygulamalar dikkate alındığında, sadaka-i fıtır miktarı ile bir fakirin, içinde yaşadığı toplumdaki orta halli bir ailenin hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. (Din İşleri Yüksek Kurulu)

                Sadakanın Kabul Olmasının Şartları…

                1- Sadaka helâl olan ve şüpheli olmayan maldan verilmelidir. Çünkü Allâhü Teâlâ temizdir, temiz olmayanı kabul etmez. Hadîs-i Şerîf´de: Kim haram malı toplayıp da ondan sadaka verirse hiç ecir alamadığı gibi vebâli de üzerine olur.” buyrulmuştur.

                2- Malının en iyisinden vermeli,

                3- En sevdiği malından vermeli,

                4- En muhtaç ve lâyık olana vermeli,

                5- Söylememeli,

                6- Başa kakmamalı, eza etmemeli,

                7- Maksadı sırf Allâh rızası olmalı,

                8- Verdiği çok olsa da onu az ve ehemmiyetsiz görmeli,

                9- Kişi sıhhatte olup yaşamak ümidini beslerken vermeli,

10- Sadakayı sâdık bir niyet ve gönül hoşluğu ile vermeli,

11- Fakire verirken -evine götürüvermek gibi- onu en ziyade memnun edecek şekilde vermelidir.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Fitre
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Korkutan deprem uyarısı
Korkutan deprem uyarısı
Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan Balıkesir-Gökçeyazı Fay hattında yaşanan tehlikeye dikkat çekti.
  Eti Maden´de tören hazırlığı
Eti Maden´de tören hazırlığı
Etimaden işletmeleri bünyesinde kurulacak "Bor Karbür" tesislerinin temel atma töreni için Enerji Bakanı Fatih Dönmez Bandırma´ya geliyor
Yangın söndürmeye giden itfaiye devrildi.
Yangın söndürmeye giden itfaiye devrildi.
İtfaiye aracını kullanan İtfaiye eri hayatını kaybetti.
BALIK TÜKETİMİ KALP HASTALIĞI,
BALIK TÜKETİMİ KALP HASTALIĞI,
FELÇ VE ALZHEIMER RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
PTT AŞ 179. YILINI KUTLUYOR
PTT AŞ 179. YILINI KUTLUYOR
Türkiye´nin köklü kuruluşlarından biri olan PTT AŞ, bu yıl 179. yaşını kutluyor.
Asa, “Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”
Asa, “Üreticilerimizle birlikte bu zor yılı aşacağız”
BaşkanAsa,“Marmarabirlik sürdürebilirlik yapısını kaybetmemeli”
Üniversite Öğrencileri Borsayı Ziyaret Etti.
Üniversite Öğrencileri Borsayı Ziyaret Etti.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lojistik ve dış ticaret bölümü öğrencileri borsayı ziyaret ettiler.
Alkali Beslenme Sağlık İçin Gerçekten Faydalı mı?
Alkali Beslenme Sağlık İçin Gerçekten Faydalı mı?
Alkali Beslenme son dönemin popüler beslenme biçimleri arasında yer alıyor.
DÜNYA REKORU EDREMİT´TE KIRILDI
DÜNYA REKORU EDREMİT´TE KIRILDI
DÜNYANIN EN BÜYÜK KANARYA YARIŞMASI EDREMİT´TE YAPILDI
Ödüller 29 Ekim´de
Ödüller 29 Ekim´de
Küçük Okçular Turnuvası sona erdi.
Borsanın Atatürk sevgisi
Borsanın Atatürk sevgisi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı Atatürk silueti Bandırma Ticaret Borsası´nda
Bilgi Üniversitesi bilgi aldı
Bilgi Üniversitesi bilgi aldı
"Sürdürülebilir Tasarım Stüdyosu Erdek - Kapıdağ Yarımadası Projesi"
2 milyar dolarlık sektör ihracatına yön veriyorlar
2 milyar dolarlık sektör ihracatına yön veriyorlar
Mermer sektörü CNR Marble Tech´te makine üreticileriyle buluşuyor
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA 6 SKOLYOZ BELİRTİSİNE DİKKAT!
OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA 6 SKOLYOZ BELİRTİSİNE DİKKAT!
Kaynaklandığı bilinmeyen “adolesan idiopatik skolyoz” ise topumda %1 oranında ortaya çıkıyor.
Sektörün En Ağır Fuarı Bursa´da Başlıyor
Sektörün En Ağır Fuarı Bursa´da Başlıyor
Fuar ve Kongre Merkezi´nde düzenlenecek ‘Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı´nda bir araya gelecek.
Sarı, muhtarlarla buluştu
Sarı, muhtarlarla buluştu
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı: “Erdek´e hizmet gelmemesi için ilçe içinde çalışanlar var” “Erdek-İlhan arasına duble yol vizyonumuzu değiştirir”
"Sürdürülebilir Tasarım Stüdyosu Erdek - Kapıdağ Yarımadası Projesi ´´
"Sürdürülebilir Tasarım Stüdyosu Erdek - Kapıdağ Yarımadası Projesi ´´
Yeniden yorumlamayı amaçlaması konuları görüşüldü.
Okullar arası pil toplama yarışması
Okullar arası pil toplama yarışması
Bandırma birinci, Erdek ikinci grupta
  Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
1 Milyon değerindeki hurda kâğıt yanarak kül oldu.
Yılın Muhtarı seçildi
Yılın Muhtarı seçildi
Erdek´te 6. dönem Muhtar olan Recep Kara, Yılın Muhtarı oldu
Paşalimanı Adasında ne oluyor?...
Paşalimanı Adasında ne oluyor?...
Dışarıdan gelen Avcıların sürek avına, köylüler kazan kaldırdı.
Bandırma´da Muhtarlar Günü Kutlandı
Bandırma´da Muhtarlar Günü Kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda tören düzenlendi.
Erdek´te Muhtarlar günü
Erdek´te Muhtarlar günü
Erdek Muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.
Şehir Hastanesi´ne yeni üniteler
Şehir Hastanesi´ne yeni üniteler
Balıkesir Şehir Hastanesi´ne yeni “Hiperborik Oksijen Tedavi Ünitesi” açıldı
Temeli bir hafta içinde atılacak
Temeli bir hafta içinde atılacak
Bandırma Devlet Hastanesine yeni hemodiyaliz ünitesi geliyor
2020 bütçesi karara bağlandı.
2020 bütçesi karara bağlandı.
125.810.000,oo Tl´lik 2020 Bütçesine AKP ve MHP´den oy çıkmadı.
BY Balık, Atatürk´te
BY Balık, Atatürk´te
BY Balık, Balık sezonu ile birlikte, yeni mekanlar zincirinde yerini aldı.
8 bin ameliyat
8 bin ameliyat
Bandırma Devlet Hastanesi´nde, 9 ayda 751 bin poliklinik muayenesi
 ANTANDROS´A DESTEK
ANTANDROS´A DESTEK
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÇEKÜL VAKFI´NDAN ANTANDROS´A DESTEK
KEMİK ERİMESİNE BAĞLI KIRIKLAR HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR
KEMİK ERİMESİNE BAĞLI KIRIKLAR HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR
Kemik yoğunluğunu yüzde 80 oranında genetik faktörler belirliyor
Ev temizliği hizmeti
Ev temizliği hizmeti
BANDIRMA BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EVDE TEMİZLİK HİZMETİ VERİYOR
Muhtarlar Günü Kutlanıyor
Muhtarlar Günü Kutlanıyor
“Muhtarlar Günü´ nedeniyle ilçede ve kırsal alanda görev yapan muhtarlara kahvaltı verdi.
SAĞLIK VEREN 6 ÖNEMLİ BESİN!
SAĞLIK VEREN 6 ÖNEMLİ BESİN!
Bu besinlere sofranızda mutlaka yer verin!
Kimin Cuması mübarek olsun!
Kimin Cuması mübarek olsun!
ALLAH´IN (C.C.) MÜBAREK KILDIĞI GÜNÜNÜ SIRADANLAŞTIRIYORSUNUZ…
TÖRENLE ANILDI
TÖRENLE ANILDI
BÜYÜK USTA ARA GÜLER ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE ARA GÜLER MÜZESİ´NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Onur projesi
Onur projesi
Bandırma Şehit Aileleri ve Gazi evi projesine destek ziyaretleri
Yıldırım, Tekirdağ´da
Yıldırım, Tekirdağ´da
Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, koordinasyon toplantısında
Mekin, Antalya´ya gidecek
Mekin, Antalya´ya gidecek
Ocaklar´da yaşayan Ahmet Mekin, “Antalya Film Festivali”ne katılacak
Otansev´den vatandaşlara çağrı
Otansev´den vatandaşlara çağrı
HAYTAP Erdek Temsilcisi Eva Otansev: "Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştıralım"
Edincik´te zeytin bol
Edincik´te zeytin bol
Edincik Zeytin Tarım Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır: "Bu yıl Edincikli üreticilerin yüzleri gülecek"
Balyalı, Edincik´te yaşıyor
Balyalı, Edincik´te yaşıyor
Eski Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı: "Atatürk çizgisinden uzaklaşılması Türkiye´ye çok şey kaybettirdi"
7 muhtar vali  Ersin Yazıcı´yı ziyaret etti
7 muhtar vali Ersin Yazıcı´yı ziyaret etti
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı´ya nezaket ziyaretinde bulundular.
Zeytin Kooperatifi, mevlid-i şerif okuttu
Zeytin Kooperatifi, mevlid-i şerif okuttu
Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, mevlid-i şerif okuttu.
TEMAD kuruluş yıldönümünü kutladı
TEMAD kuruluş yıldönümünü kutladı
TEMAD Erdek Şube Başkanı Ahmet Eraslan: “Topluma hizmetlerimizi sürdürüyoruz”
Kültür turları devam
Kültür turları devam
ÇANAKKALE KÜLTÜR TURLARINA ORHANİYE MAHALLESİ İLE DEVAM EDİLDİ
Azra Mila´nın okul sorunu çözülüyor
Azra Mila´nın okul sorunu çözülüyor
Azra Mila eğitimine devam edecek
Enerji Bakanı Fatih Dönmez geliyor
Enerji Bakanı Fatih Dönmez geliyor
Bandırma´da kurulacak "Bor Karbür" tesislerinin temelini atacak
TEMAD´ın 35. yılı
TEMAD´ın 35. yılı
“Astsubaylar Günü” de kutlanıyor
Ersoy, BGC´nin konuğuydu
Ersoy, BGC´nin konuğuydu
Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy: “Bandırma öncelikle bir liman kentidir”
Bel ağrısına dair doğru bilinen yanlışlar!
Bel ağrısına dair doğru bilinen yanlışlar!
Bel ağrısına dair birçok şeyi yanlış biliyoruz
“Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” başlıyor.
“Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” başlıyor.
ATIK PİLLER OKULLARIN DESTEĞİ İLE TOPLANIYOR
CHP´den BAŞKENT ÇIKARMASI
CHP´den BAŞKENT ÇIKARMASI
CHP İlçe Başkanlığı, Genel başkan Kılıçdaroğlu ve Milletvekiller ile görüşmede bulundu.
Sokak hayvanlarına dikkat çekildi
Sokak hayvanlarına dikkat çekildi
SOKAK HAYVANLARINI KORUMA ve YAŞATMA DERNEĞİNDEN BAŞKAN´a ZİYARET
Vicdansızlar!
Vicdansızlar!
Erdek´te sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdular!
Ayçiçeği hasadı bitti
Ayçiçeği hasadı bitti
Bandırma ve yöresinde ayçiçeği rekoltesi arttı
“Dünya Gıda Günü”
“Dünya Gıda Günü”
Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin: “İnsan her şeyi erteleyebilir, gıdayı asla!”
BALPARK uygulaması yargıya gidiyor
BALPARK uygulaması yargıya gidiyor
Bandırma Belediyesi, BALPARK´ı yargıya taşıyor
DOLAR
5.8303
EURO
6.4969
Reklamlar

 /resimler/2019-8/30/0133327978785.gif

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Çoban uyudu mu kurt emin olur.

Mevlana
1840 PTT`nin kurulması
1853 Kırım Harbi`nin başlaması
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4