İNSAN NİÇİN YARATILDI?

Güzel Hasletler, Övgü Değer Davranışlar..

                İnsanların bütün diğer yaratılanlardan, nebatlardan ve hayvanlardan üstün olmasının temelinde Cenâb-ı Hakk’ın ona verdiği dört önemli meziyet bulunmaktadır.

                1- Doğru ile yanlışı ayırma meziyeti.

                2- Güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayırma meziyeti.

                3- Faydalı ile zararlıyı ayırma meziyeti.

                4- Adalet ile zulmü ayırma saydığımız meziyetle de yoktur. Bunun için bir insan bu meziyetleri ne derece süratle ve isabetle kullanabilirse o insanı o derece akıllı diyoruz.

                Bir insan bu 4 temel meziyete ve akıla sahip olunca o insanda olur. İnsanı yücelten işte bunlardır: Akıl, iman ve 4 temel meziyet.

                Eğer insan gibi mükemmel bir mahlûk yaratılmasaydı bu Rabbimizin sonsuz kemal sıfatına uygun düşmezdi, çünkü birçok güzellikler yaratılmış ama bunu gören, sezen yok. Bu bir eksiklik olurdu. Ondan dolayı, insanın yaratılması Yüce Rabbimizin sonsuz kemal sıfatının bir gereğidir.

                Güzel Hasletler, Övgü Değer Davranışlar..

                İnsan, kâinatın incisi sayılır. Öyle ki, kâinat bir sedef, insan da o sedef içindeki incidir. Zira kâinat bütünüyle insana hizmet vermekte ve onun iki hayatını denge ve düzen de tutma özelliğini de kendisinde taşımaktadır.

                Ancak bu incinin korunması son derece lüzumludur. Onu, boncukçuların eline verirsen, değer ölçüsünü bulmuş olur. O bakımdan insan denilen inciyi en iyi takdir edip onu lâyık olduğu yere oturtan Hz. Muhammed (a.s.v.) ile O’na indirilen Kur’ân’dır.

                Bu iki kaynaktan ilham alan Mevlâna diyor ki:

                1. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

                2. İnsanların kusur ve ayıplarını gizlemede gece gibi ol.

                3. Cömertlik, âlicenaplık ve yardımcı olmada akarsu gibi ol.

                4. Gazap ve hiddette ölü gibi ol.

                5. Tevazu ve hoşgörüde toprak gibi ol.

                6. Faydalı olmakta, meyveli ağaç gibi ol.

                7. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.

                İnsanlara Faydalı Olmak..

                “İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunanıdır.” (Suyuti, camiu’s-sağir, H. No: H. No: 4044)

                En hayırlı insan, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizidir. Onun insanlara ulaştırmış olduğu iyilikler, bizlere bu hadis-i şerifi anlamada kolaylık sağlar ki, bunlar; maddi iyilikler yanında, ebedî saadet kazandıran iman, salih amel ve güzel ahlakı da kapsar.

                Öyle ki bir insanın hidayetine vesile olmak, ona yapılacak en büyük iyiliktir ve sevabı da o denli büyüktür. Nitekim Peygamberimiz, Hz. Ali’ye “… Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah’ın bir tek kişiye hidayet vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhârî, “Fedailü’s- Sahabe”, 9) diye belirtmiştir.

Kuşkusuz Hak katında “İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir.” (55. Rahmân Sûresi, Âyet/60)

İnsanlarla İyi İletişim Kurma Yolları..

1- Karşınızdakine içten bir ilgi gösterin.

2- Gülümseyin.

3- Bir insanın isminin kendisi için duyabileceği en güzel ve en tatlı kelime olduğunu unutmayın.

4- İyi bir dinleyici olun, karşınızdakine kendisinden bahsetmesi için cesaret verin.

5- Karşınızdakinin ilgilendiği konulardan bahsedin.

6- Karşınızdakinin kendini önemli hissetmesini sağlayın ve bunu samimiyetle yapın.

İnsanoğlunun Üç Dostu Vardır..

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Âdemoğlu’nun üç dostu vardır.

Biri canı çıkıncaya kadar onun ardından gelir,

İkincisi mezara girinceye kadar takip eder,

Üçüncüsü ise yeniden diriltilerek Allah’ın huzuruna varıncaya kadar yanında olur.

Ölünceye kadar yanında dostu malıdır.

Mezara girinceye kadar olan dostu eşidir.

Yeniden dirilttirilerek Allah’ın huzuruna çıkıncaya kadar yanından ayrılmayan dostu da amelidir.

İnsanı İç içe Koruyan Yedi Hisar..

İslâm’a göre insanı iç içe koruyan yedi hisar vardır. İnsanlar için bu hisarlara gerek vardır:

1- Peygamber (a.s.v.) Efendimiz’in yüksek terbiyesiyle terbiyelenmek.

2- Doğru sözlü, doğru düşünceli olmak, gösterişten ve halkın övgüsünden kaçınmak.

3- İlâhi emirleri inanarak yerine getirmek, yasakladığı şeylerden yine inanarak sakınmak.

4- Allah’ın verdiğine şükretmek, O’ndan gelen her şeye gönül hoşluğu içinde razı olmak.

5- Her işte sebeplere başvurduktan sonra Allah’a tevekkül edip dayanmak.

6- İmân’ı sarsmadan korumak.

7- Allah’ı bilip her an O’nun huzurunda bulunduğunu unutmamak
Anahtar Kelimeler: İNSAN NİÇİN YARATILDI?
  • Salı 0 ° / 0 ° Yok
  • Çarşamba 0 ° / 0 ° Yok
  • Perşembe 0 ° / 0 ° Yok