HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI…
HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI…
Tarih: 22.8.2018 11:07:06
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

                 Hukuk  devletinin  en  önemli  ayağı, temel  hak  ve  özgürlüklerin  güven  altına  alınmasıdır.

                Demokratik  Hukuk  Devleti  İlkesi:

                Günümüz  mevcut  dünyasında  hukukun  geldiği  aşama, hukuk  devleti  ilkesi  ve  bunun demokratik bir nitelik kazanması amaçtır. Diğer bir deyişle, hukukun  demokratik meşruiyet alanından beslenmesi onun uzun ömürlü olmasının ön koşuludur. Şimdi öncelikle ve kısaca, hukuk devleti ilkesinin koşullarına değinmekte yarar görüyoruz.

                Hukuk devleti ilkesi, her ülkede çok değişik aşamalardan geçtikten sonra 2018 yılı mevcut günümüzde belli bir aşamaya gelmiştir. Örneğin, 1215´te İngiltere´de kral (YURTSUZ)  John tarafından MANGA  CARTA  adıyla  kabul  edilen  sözleşme,  tarihsel  süreç  içeresinde  temel  hak  ve  özgürlükler yönünden  atılmış  en önemli  adımlardan  biri  olarak  kabul  edilirken (*) “ örneğin, manga  carta sözleşmesinin  39. maddesi  şöyledir:

                “Özgür  hiç  kimse  kendi  benzerleri  tarafından  ülke  kanunlarına  göre  yasal  bir  şekilde muhakeme  edilip  hüküm  giymeden  tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal  ve  mülkünden  asla yoksun  bırakılmayacak,  kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek  veya  hangi  şekilde  olursa olsun  zarara  uğratılmayacaktır.”  İspanya´da  1452-1516  yılları arasında  yaşayan  2. Ferdinand:

                “Kral  olmasına  kralım, bunda  kuşku  yok;  ama  her  aklıma  geleni  de  yapamam  ya…” diyerek hukuk devleti yönünde bir irade koymuşken, öte yandan 1643-1715 yıllar arasında yetmiş iki yıl Fransa´da  hüküm süren kral 14. Louis ise–beş yaşında kral ilan edilmiştir. “DEVLET  BENİM” diyerek, ülkesinin hukuk devletinden ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur! Bunun bedelini ise Kraliyet mensupları 1789 Büyük Devrim sonrasında giyotine gönderilerek ödemişlerdir. Oysa İngiliz Hanedanlığı, 1215´te başlattığı  tedrici  değişim  süreci  ile  günümüze  kadar varlığını sürdürebilmiştir.

                Bugün  artık, özü  itibariyle  sadece  vatandaşların  değil, devlet  organlarının da mevcut hukuk düzeni  ile  bağl ı olduğu  ifade  etmek  için  kullanılan “HUKUK   DEVLET  İLKESİ”  tüm  ülkeler  için  bir idealdir. Her ülke kendisini anayasalarında “HUKUK  DEVLETİ” ilkesine bağlılığını ifade etmek zorunda hissetmektedir.  Ancak  bu  ideale  ne  ölçüde yaklaşıldığı  ciddi bir  tartışma  konusu olduğu içindir ki, okuduğunuz  yaz ı  ve  benzeri   kitap  ve  de  çalışmalar Hukuk Devletinin  egemen  olmasına  katkı yapmak  amacıyla  kaleme  alınmaya devam  edilmektedir.

                Gözübüyük´e  göre  hukuk  devleti  ilkesini  dokuz  ana  başlık  altında  toplamak  mümkündür.

                Şöyle ki: temel hakların güvenliği, anayasaya uygunluğun yargısal denetimi,  kanunların genelliği, kanuni yönetim, düzenli yönetim, yönetimin yapısal denetimi, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç  güvencesi, kuvvetler ayrımı ve demokratik rejim. (*)  Gözübüyük, A. Şeref: Türkiye´nin Yönetim Yapısı, Ankara 2006, 9 Bası, s.10).

                Hukuk  devletinin  en  önemli  ayağı,  temel  hak  ve  özgürlüklerin  güven  altına  alınmasıdır.

Zira böyle bir güvencenin olmadığı bir ülkede ne demokratik rejimden, ne de can mal güvenliğinden söz  edilebilir. Bu önemine binaen ülkeler genel olarak temel hak ve özgürlükler anayasal metinlerde düzenleme ve güvence altına alma yoluna gitmişlerdir. Bu bazen umulan yararı sağlarken, bazen de uygulamacıların “ÖN YARGILARI” engeline  takılmış ve istenilen  sonucu elde edilmesi pek de mümkün olmamıştır. Buradan da şu gerçek sonuç ortaya  çıkmaktadır ki, ülke olarak ne kadar iyi niyetle ve düzgün bir hukuksal metin ortaya konursa konsun, uygulayıcı konumundaki insanların büyük yarar doğrultusunda yetiştirilmeleri de bir o kadar önemlidir. Çünkü hukuksal metne ruh verip onu toplum hayatında bir değer olarak  yaşatacak olanlar ise de uygulayıcılardır!

                Temel  hakların yargısal  güvenliği  konusunda  hiç  şüphesiz  en  önemli  husus  hukuk uygulayıcılarının da  kendilerini  güvende  hissetmeleridir.  Yoksa  Leviathran  (Canavar)  yargıçları da yaratabilir. Bu işi bazen Laviathan´ın yasama kolu, bazen yürütme kolu, bazen silahlı-silahsız bürokrasi kolu, bazen  ekonomiye  kumanda eden  kollar ı yapabilir.  (*) (Bu konuda, Türkiye´de  2006  yılında Şemdinli´de  yaşanan bir bombalama  olayı nedeniyle iddianame hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya´nın Başına  gelenler Hakimler ve Savcılar Yüksek  Kurulu Kararı ile meslekten ihraç edilmişti tipik bir örnektir. Zira bir savcının hazırladığı iddianame nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin tutarlı bir gerekçesinin olmadığı halen kanaatindeyiz. Malumdur ki hazırlanan iddianame şayet yeterli hukuksal verilerle  desteklenmemişse  mahkemece  reddedilebilir. Mahkemece yargılanma sonunda sanıklar beraat edebilir.  Şayet  iddianamenin  kasten  hazırlandığı yönünde  bir  kuşku  varsa  o  durumda  da Savcıya  verilebilecek;  uyarma, kınama, kademe ilerleme sini  durdurma,  görev  yeri  değişikliği  gibi Verilebilecek pek çok ceza türü vardır. Bunların hiçbirine itibar etmeksizin doğrudan meslekten ihraç yönünde karar verilmesi ve bu kararın da herhangi bir yargı mercii önünde dava edilmesinin anayasal Hükümler  kapsamında  yasak  olması Türkiye´de  hukuk devleti  ilkesinin  içinde bulunduğu düzeyi göstermesi açıdan o anılan yıllarda çok ilginç tuhaf  ve tipik bir örnektir.

                Bu  gibi örnek  olaylardan da  görüleceği  gibi, hukuk uygulamacılarının her tür güç odağından gelebilecek etkileme çabalarına karşı korunması şarttır. Hukuk uygulayıcısına  görevini kanunlar çerçevesinde rahatlıkla yapabileceği zemin hazırlanmalıdır. Diğer bir başka  deyişle, onu şövalyelik yapmaya  zorlamamak  gerekir.  Zaten  devir  de  o  devir  değil.

                Hukuk  uygulayıcısının  her  türlü  el  atmadan  uzak  tutulması  o  toplumun  namusudur…

                Tarafsız  karar  vermek  de  hukuk  uygulayıcısının  namusudur,  onurudur.  Zira  hukuk uygulayıcısına   tanınan,  menfaatleri  yeniden  dağıtma  yetkisidir.  Bu  yetki  tarafsızlık  ruhu  içinde dağıtılmalıdır ki, TOPLUMDA İÇ HUZURU EGEMEN OLABİLSİN…

                Hukuk devletinde hukuk  uygulayıcılarına yaşamın her alanında etkili karar verebilme hakkı tanınması da  “HUKUK  DEVLETİ”  açısından fevkalade  önemlidir. Yoksa  toplumda  bir  kişinin bile hakkını  alamadığı  duygusunun  egemen  olması,  o  toplumu  içten içe kemiren  bir  duygu  olarak  karşımıza  çıkar. Bu  nedenle  HUKUKUN  HAKEMLİĞİNE  her  alanda  olanak  sağlanmalıdır…

                Demokratik  rejim  de  hukuk  devletinin  olmazsa  olmazlarından  biri  olarak  karşımıza çıkmaktadır.  Zira  hukuk  yapıcılarına ve  uygulayıcılarına  meşruiyet  altyapısını  veren  sistemin DEMOKRATİKLİĞİDİR…  Diğer  bir  deyişle,  yetişkin  bireylerden  alındığı  varsayılan  vekalettir.

Bilindiği demokratik ülkelerde yasama organı bu yetkisini içinden çıktığı toplum  adına kullanırken, yargı da içinden çıktığı toplum adına hukukun ne olduğunu söylemektedir.  Bu nedenlerle rejimin demokratikliği  ve  demokratik  rejim  sonrası  oluşan yapıların  sistem  üzerindeki  belirleyicilikleri de demokratik  hukuk  devlet  açısından  çok  da  önemlidir!

                Unutmayalım  ki, yarışmacı  bir yapıdan  ortaya  çıkmayan  rejimlerde  bireylere  düşen  tek bir   şey,  YÖNETİCİLERİN   ve  YARGIÇLARIN  DÜRÜST, ÇALIŞKAN  ve  de  NAMUSLU  olmalarına  dua etmektir!..

                Huber de  devleti  ile  ilişkili  olarak  şu  önemli  görüşleri  dile  getirmektedir:

“Hukuk devleti tam bir kanunilikten, yani her şekli ile ne pahasına olursa olsun kanuna uygunluktan ibaret  değildir.  Aksi  takdirde  ‘HUKUK  DEVLETİ´  gerçekte  sadece  bir ‘KANUN  DEVLETİ´  olurdu. Kanunilik adı altında devlet her şeyi yapabilirdi; HAKSIZLIĞIN da MEŞRULUK kılığına sokulabileceğini tecrübelerle  görmüş  bulunuyoruz;  gene  bildiğimiz  gibi  pek  çok ve pek  kötü  biçimlerde KANUNİ HAKSIZLIKLAR  vardır. Bir kanun devleti, kanuni haksızlıklar devleti olabilir.

                (Şu halde hukuk devleti, beş özelliğini saydığımız sadece şekli kanunilikten başka bir biçimde temayüz  (yükselme, üstün)  etmelidir.  Hukuk  devletinin  asıl  ruhu  MADDİ  HAKKANİYETTİR.

Gerçek  hukuk  devleti  kuruluşunda  ve  işleyişinde  hakkaniyet  kurmayı  ve  İDAM  ETTİRMEYİ  görev edinen  devlettir!  Şekli  kanuniliğin  beş  kuralı, gerçekleşmeleri  ile  ancak hukuk  devletinin tahakkuk edeceği  bu  maddi  hakkaniyet  fikrinin  hizmetinde  sadece  bir  araçtır. (*) (Huber, Ernst, Rudolf:

“Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet”, (çevr: Tuğrul Ansay, Hukuk Devleti:

Hazırlayan:  Hayrettin  Ökçesiz), İstanbul  1998, S. 57-81. Huber´in  söz  ettiği  Hukuk  Devletinin, beş şekli  özelliği ise: Erkler ayrılığı, mahkemelerin bağımsızlığı, idarenin kanuniliği, yargısal himaye  kuralı ve i darenin mali  sorumluluğudur.)

                Hiç  şüphesiz “GİRİŞ” sadedi içinde söz ettiğimiz, hukuk, hukuk yapıcısı/ uygulayıcısı ve demokratik hukuk devleti konularında daha pek çok şey söylemek mümkündür. Ancak biz söylediklerimiz kifayetli görerek–zira ne söylesek bir şeyler eksik kalacaktır “DOĞRU DÜŞÜNCENİN ÖN  KOŞULU SAMİMİYETTİR” sözünü dikkat çekerek konuyu siz  kıymetli  okurlarımın  samimiyetine  havale ediyorum…

Anahtar Kelimeler: HUKUK, DEVLETİNİN, ÖNEMLİ, AYAĞI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (21 Şubat 2019 - Perşembe)
SUÇSUZ ARIYORSAK YOK! İLKE ARIYORSAK, YOK! (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (17 Şubat 2019 - Pazar)
YABANCILARIN KANATLARI ALTINA GİRME… (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
PARMAĞA TAKILIP KALANLAR… (15 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (12 Şubat 2019 - Salı)
NEYSE BUNDAN SONRASINA BAKALIM… (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
BUGÜN… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
KİM YÜRÜTÜYOR? (08 Şubat 2019 - Cuma)
ŞAŞIRDIK MI? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
ŞERİATI GETİREN YUNAN… (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
GEL DE BUNU YUNAN´A ANLAT! (05 Şubat 2019 - Salı)
ORTAK PAYDA BORÇLU OLMAK… (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
HAYAT ANLAMINI YİTİRİYOR… (03 Şubat 2019 - Pazar)
VATAN HER YERSE… (01 Şubat 2019 - Cuma)
BİLİN Kİ KAVGA BÜYÜYORDUR… (31 Ocak 2019 - Perşembe)
TÜRKLÜK BİR ŞEMSİYEDİR… (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
TÜRK POLİSİ… (29 Ocak 2019 - Salı)
BİR KURAL VARDIR! (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
HAZRET-İ ALİ (r.a.)… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
KİM KİMİN, NEYİN PEŞİNDE? (22 Ocak 2019 - Salı)
ABD´YE EL UZATANLAR… (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR (18 Ocak 2019 - Cuma)
15 TEMMUZ FELAKETİNİ GETİRENLER MALUM… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
İNSANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI… (15 Ocak 2019 - Salı)
İTİRAZI OLANLARI DİNLERİM… (10 Ocak 2019 - Perşembe)
ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK ANLAMI… (03 Ocak 2019 - Perşembe)
KÂĞIT DEMEK… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
BİLMEM DOĞRU MU SÖYLÜYORUM? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
SİZİN UFKUNUZ GERÇEK İTİKADINIZ NEDİR ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
NE OLDU DA SİZLER, BİZLER SUSTUK… (28 Aralık 2018 - Cuma)
1963 YILI KANLI NOELİ… (25 Aralık 2018 - Salı)
ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT SİYASET YARIŞI… (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
“BENDENDİR, DEĞİLDİR”… (23 Aralık 2018 - Pazar)
KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
FIRAT KALKANI HAREKÂTI… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
ORTADOĞU BİR BATAKLIKTIR… (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
HADİ ŞUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞALIM MI? (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ... (16 Aralık 2018 - Pazar)
KÖTÜLERİN İDARESİ DE KÖTÜ OLUR!.. (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
BUGÜN ADI FETÖ OLUR YARIN BAŞKA BİR ŞEY… (13 Aralık 2018 - Perşembe)
EN ÖNEMLİ İLKE LÂİKLİKTİR… (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
HAÇ VE HİLAL´İN SAVAŞINDA… (09 Aralık 2018 - Pazar)
NE YAPMALARI LAZIM? (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ… (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ HANİ NEREDE? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
TÜRK MUCİZESİ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
DİNSİZ SAYDIKLARI… (25 Kasım 2018 - Pazar)
ATATÜRKÇÜ NURSEN ÖĞRETMEN… (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ÇOK ŞEYLER KAYBETTİK ÇOOOK! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ANDIMIZ ÜLKEMİZİN MİLLİ DAVASIDIR… (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI ŞUNLARDIR… (11 Kasım 2018 - Pazar)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 10 KASIM… (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
BU NEDEN YAPILMIYOR? (08 Kasım 2018 - Perşembe)
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR… (04 Kasım 2018 - Pazar)
RUHUN ŞAD OLSUN EY ATATÜRK! (02 Kasım 2018 - Cuma)
29 EKİM KUTLAMALARI UNUTTURULMUŞTUR… (29 Ekim 2018 - Pazartesi)
CEMAL KAŞIKÇI´NIN İNFAZI !.. (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ? (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
ATATÜRK´ÜN VASİYETNAMESİ… (18 Ekim 2018 - Perşembe)
SAKIN BU OLAYI KİMSEYE ANLATMA! (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
MUSTAFA SABRİ VATAN HAİNİDİR… (14 Ekim 2018 - Pazar)
TÜRKLER HEP ÖTEKİDİR, YABANCIDIR!.. (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KUDÜS YÜCE İSLÂM İÇİN DE KUTSALDIR… (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
FİLİSTİN´DE YAŞANAN SOYKIRIM… (09 Ekim 2018 - Salı)
HAYAT BÖYLE DEĞİL MİDİR? (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
SEFUERDİ YAHUDİLERİ VE KÜRTLER… (30 Eylül 2018 - Pazar)
HERKES KENDİ KİTABINI OKUMALI! (28 Eylül 2018 - Cuma)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI… (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (23 Eylül 2018 - Pazar)
MİLLİ HAKİMİYET BAŞKA BİR KONUDUR… (20 Eylül 2018 - Perşembe)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN… (19 Eylül 2018 - Çarşamba)
REHBERİMİZ ATATÜRK´TÜR… (18 Eylül 2018 - Salı)
YAHU BU NASIL AKIL NASIL İZAN… (13 Eylül 2018 - Perşembe)
KİM SİZİ KANDIRDI? KİM SİZİ ALDATTI? (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
ASLEN DENKLEM ÇOK BASİT… (11 Eylül 2018 - Salı)
ANADOLU KITASININ ÇİLEKEŞ İNSANLARI… (06 Eylül 2018 - Perşembe)
KAOSUN DA BARIŞIN DA ANAHTARI OLAN BÖLGELER… (05 Eylül 2018 - Çarşamba)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (1922)… (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
DÜŞMANI OLMAYAN İDEOLOJİ TAŞIYAMAZ… (27 Ağustos 2018 - Pazartesi)
ZAFER AYI AĞUSTOS… (26 Ağustos 2018 - Pazar)
AB TÜRKİYE´YE KARŞI İKİ YÜZÜ… (21 Ağustos 2018 - Salı)
ASLIMIZDAN KOPAMAYIZ… (19 Ağustos 2018 - Pazar)
OSMANLI TARİHİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
OSMANLI´ YI, CEHALET VE YOBAZLIK BATIRDI!.. (15 Ağustos 2018 - Çarşamba)
NİHAYETİNDE HEP AYNI YERE GELİYORUZ… (12 Ağustos 2018 - Pazar)
İNSAN DOĞDUĞUNDA KİŞİLİK SAHİBİDİR… (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
ÜLKEMİZDE KURUMLAR ÜSTÜ BİR GÜÇ… (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28 TEMMUZ 1914-1918 (28 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ANAYASA´MIZDAKİ VATANDAŞLIK TANIMI… (26 Temmuz 2018 - Perşembe)
İDEAL OLAN TEK İNSANİ BİÇİM VARDIR… (25 Temmuz 2018 - Çarşamba)
ÇOK MERAK EDİYORUM! (23 Temmuz 2018 - Pazartesi)
ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYEDİR… (22 Temmuz 2018 - Pazar)
GÜLDÜRMEYİN ADAMI… (16 Temmuz 2018 - Pazartesi)
BİZİM, SİZİM, BİZİM!.. (15 Temmuz 2018 - Pazar)
İKİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ ÖYKÜ… (14 Temmuz 2018 - Cumartesi)
İSLÂM MİLLİYETİNE ÖNEM VERMELİYİZ… (12 Temmuz 2018 - Perşembe)
TOPLUMLAR,SİYASİ SİSTEMLERDEN NE BEKLERLER? (11 Temmuz 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYENİN MAYASI… (10 Temmuz 2018 - Salı)
TÜRK MİLLETİ BİR OYNAMAYA BAŞLARSA!.. (09 Temmuz 2018 - Pazartesi)
TOPRAK İÇİN, ANADIR DEDİK… (07 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ZORBALIĞIN TEMEL İLKESİ KORKUDUR… (03 Temmuz 2018 - Salı)
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI… (01 Temmuz 2018 - Pazar)
NE HALLERE KALDIK! (29 Haziran 2018 - Cuma)
VAHHABİLİKTEN, ILIMLI İSLAM´A GEÇTİLER… (28 Haziran 2018 - Perşembe)
ORTAK KİMLİK… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
KOSKOCA AĞA YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA! (25 Haziran 2018 - Pazartesi)
İÇİ ACIYANLARA, CANI SIKILANLARA!.. (24 Haziran 2018 - Pazar)
YAHU! BU NASIL OLUR? (21 Haziran 2018 - Perşembe)
3 (Y) İLE MÜCADELE MESELESİ… (20 Haziran 2018 - Çarşamba)
SEBEBİ BELLİ: EMANET EHLİNDE DEĞİL… (19 Haziran 2018 - Salı)
SONUÇ MU, SÖZDE MECLİS, SÖZDE DEMOKRASİ… (16 Haziran 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMI… (15 Haziran 2018 - Cuma)
“ ÜÇ A “ VE “ ÜÇ U “ NUN ANLAMI… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
DEMOKRASİ ŞÖYLE ANLATILIYOR… (13 Haziran 2018 - Çarşamba)
TOPRAK BAYRAMI ( 11 HAZİRAN 1945)… (11 Haziran 2018 - Pazartesi)
KADİR GECESİ… (10 Haziran 2018 - Pazar)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR… (09 Haziran 2018 - Cumartesi)
EKONOMİNİN İÇİNE ETTİLER… (08 Haziran 2018 - Cuma)
TENKİT… (07 Haziran 2018 - Perşembe)
ELİN PARASIYLA YAŞIYORUZ… (05 Haziran 2018 - Salı)
KİM BU İŞBİRLİKÇİLER? (03 Haziran 2018 - Pazar)
KRAL ÇIPLAK SAYIN MİLLETİM… (02 Haziran 2018 - Cumartesi)
TÜRKİYE´DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ!.. (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
VATANIN HER TOPRAĞI EKİLİP BİÇİLMELİ… (30 Mayıs 2018 - Çarşamba)
HİÇBİR ÖNLEM YOK! (29 Mayıs 2018 - Salı)
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.3141
EURO
6.0263
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kuvvetli insan, kendi kendini yenen insandır

Hz. Muhammed
1406 İbn-i Haldun`un vefatı.
1919 İngilizlerin Maraş?ı işgâli
1920 Yunanlıların Menemeni İşgâli.
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3